marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  


 Articole
#
10-06-2016
A N U N T
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie:
1) Pe perioada nedeterminata:
- 1 post asistent medical (PL) – Sectia Medicina Interna
- 1 post ingrijitoare – Sectia Medicina Interna
- 1 post kinetoterapeut debutant –Comp. balneologie si recuperare medicala
- 1 post asistent medical debutant (PL)– bloc operator Sectia Chirurgie generala
- 1 post asistent medical debutant (PL) – Sectia Chirurgie generala-sterilizare
- 1 post ingrijitoare - Sectia Chirurgie generala
- 1 post ingrijitoare - Sectia Chirurgie generala
- 1 post asistent medical debutant (PL) – Sectia ATI
- 1 post ingrijitoare – Sectia A.T.I.
- 1 post asistent medical  debutant (PL)– Sectia Pediatrie
- 1 post infirmiera debutanta – Sectia Pediatrie
- 1 post asistent medical (PL)– Sectia Obstetrica-gin.
- 1 post ingrijitoare – Sectia Obstetrica-gin.
- 1 post ingrijitoare – Sectia Obstetrica-gin.
- 1 post asistent medical (PL) – Comp. Pneumologie si Amb. integrat
- 1 post ingrijitoare – Comp. Medicina interna Valea lui Mihai
- 1 post asistent pr. laborator (PL)– Lab. Analize medicale
- 1 post asistent medical pr. (PL) – Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- 1 post asistent medical (PL)– Ambulator, cabinet pediatrie
- 1 post asistent medical (PL)- Ambulator, cabinet neurologie
- 1 post asistent medical (PL)- Ambulator, cabinet ORL
- 1 post asistent medical debutant (PL)- Ambulator, cabinet cardiologie
- 1 post asistent medical (PL)- Ambulator, cabinet exporari functionale
- 1 post tehnician de radiologie si imagistica licentiat debutant  (SS)– Lab. Radiologie si im. Medicala
- 1 post tehnician de radiologie si imagistica licentiat debutant (SS)– Lab. Radiologie si im. Medicala
- 1 post tehnician de radiologie si imagistica licentiat (SS)– Lab. Radiologie si im. Medicala
- 1 post asistent balneologie (PL) – Lab. Balneologie si rec. med.
- 1 post licentiat in balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant (SS) (asistent balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant licentiat)– Lab. Balneologie si rec. med.
- 1 post kinetoterapeut debutant – Lab. Balneologie si rec. med.
- 1 post asistent farmacie debutant (PL)– Farmacie
- 1 post asistent social (SS) – Comp. Nou Nascuti
- 1 post muncitor I electrician – intretinere
- 1 post spalatoreasa – Spalatorie
- 1 post infirmiera – Comp. Psihiatrie

2) Pe perioada determinata:
- 1 post infirmiera debutanta – Sectia Medicina Interna
- 1 post infirmiera debutanta – Sectia Chirurgie generala
- 1 post asistent medical (PL)– Sectia Chirurgie generala
- 0,5 post infirmiera debutanta - Sectia Chirurgie generala
- 1 post asistent medical pr. (PL)– Sectia Obstetrica-gin.
- 1 post asistent medical (PL)– Comp. Psihiatrie

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; adeverinta cu perioada lucrata dupa data de 01.11.2011 (daca este cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca pe candidat incompatibil cu functia pentru care candideaza
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru in Ordinul asistentilor Medicali, vizat pe anul in curs – pentru posturile de asistenti medicali si licentiat in balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant (SS) (asistent balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant licentiat
i) dovada platii taxei de concurs (50 lei)
     Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
in cazul documentului prevazut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la  lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
    Taxa de participare la concurs este de 50 lei

    Dosarele de concurs se pot depune la Biroul RUNOS din unitate, cu sediul in Marghita, str. Eroilor, nr. 12-14, la secretariatul comisiei de concurs; datele de contact ale persoanelor care asigura secretariatul comisiilor de concurs: telefon: 0259362309/122

    Conditiile necesare pentru ocuparea posturilor sunt urmatoarele:

1)    Pentru  asistent medical principal (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
-    examenul pentru obtinerea gradului principal
-    minim 5 ani vechime ca asistent medical
-    cunostinte operare calculator

2)    Pentru asistent medical (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare
-    examenul de debutant promovat
-    minim 6 luni vechime in specialitate
-    cunostinte operare calculator
Pentru postul de asistent de balneologie diploma de studii postliceale trebuie sa fie in specialitatea balneologie

3)    Pentru asistent medical debutant (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare
-    cunostinte operare calculator
Pentru postul de asistent farmacie debutant diploma de studii postliceale trebuie sa fie in specialitatea farmacie

4)    Pentru kinetoterapeut debutant:
-    diploma de licenta in specialitate

5)    Pentru infirmiera:
-    scoala generala
-    curs de infirmiere organizat de Ordinul asistentilor Medicali Generalişti, Moaselor si asistentilor Medicali de Romania sau
-    curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia general resurse umane si certificare
-    minim 6 luni vechime in activitate

6)    Pentru  infirmiera debutanta:
-    scoala generala

7)    Pentru ingrijitoare:
-    scoala generala

8)    Pentru spalatoreasa:
-    scoala generala

9)    Pentru tehnician de radiologie si imagistica licentiat:
-    diploma de licenta in specialitate
-    examenul de debutant promovat
-    minim 6 luni vechime ca tehnician de radiologie si imagistica licentiat

10)    Pentru tehnician de radiologie si imagistica licentiat debutant:
-    diploma de licenta in specialitate

11)Pentru asistent social (SS):
-   diploma de licenta in specialitate
-  minim 3 ani experienta in specialitate in cadrul unui spital in domeniul sanatatii mintale si protectiei copilului, respectiv in probleme legate de pacienti geriatrici

11)    Pentru muncitor I electrician
-    categoria de calificare 5 sau 6
-    minim 9 ani vechime in meserie12)    Pentru licentiat in balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant (SS) (asistent balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant licentiat)
-    diploma de licenta in specialitate

Conditiile necesare ocuparii unui post de natura contractuala vacant sau temporar vacant  sunt urmatoarele:
a)    are cetaţenia romana, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste Conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Concursul va consta dintr-o proba scrisa si interviu, respectiv in cazul asistentelor medicale (debutante, simple si principale) si dintr-o proba de cunostinte operare pe calculator.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii din strada Eroilor, nr. 12-14 (locul de desfasurare a sedintei raportului de garda) in perioada: 05.07.2016-14.07.2016, incepand cu ora 10 (zece).
Bibliografia si dupa caz tematica propusa de conducatorii structurilor de specialitate in cadrul carora se afla posturile vacante si temporar vacante este urmatoarea:
I). Pentru posturile de asistenti medicali (debutant, simplu, principal, cu exceptia posturilor de: asistent laborator principal, asistent de balneologie, respectiv asistent farmacie debutant):
1.  Tehnica ingrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicala, Bucureşti, 1997
2. Urgenţe medico-chirurgicale – sinteze pentru asistentii medicali, Lucreţia Titirca-ed. A II-a, edit. Medicala Bucureşti 2001
3. Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
4. Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale
5. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
6. Legea nr. 487/2002 – Legea Sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, cu modificarile si completarile ulterioare – numai pentru postul de asistent medical la Comp. Psihiatrie

    II) Pentru postul de asistent principal laborator:
1. Diagnosticul microbiologic si imunologic in laboratorul clinic – Teodor Vaida
2.Ghiduri si protocoale in medicina de laborator – Victor Dumitrascu
3.Practica laboratorului clinic – M. Titeica, S.H. Marinescu
4.Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, Dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
5.Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale
6.Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

III) Pentru posturile de asistent de balneologie si licentiat in balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant (SS) (asistent balneo-fiziokinetoterapie si recuperare debutant licentiat):
1.Tehnica ingrijirii bolnavului – dr. Carol Mozes
2. Electroterapie – Radulescu Andrei
3. Termoterapie Recuperare medicala – Delia Cinteza
4.Masajul terapeutic  Recuperare medicala – Delia Cinteza

IV) Pentru posturile de infirmiere, infirmiere debutante si ingrijitoare
       1.  Tehnica ingrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicala, Bucureşti, 1997
Cap.1.4. Dezinfectia, deratizarea
Cap.1.6.Asigurarea secţiei cu lenjerie curata. Circulaţia lenjeriei. Asigurarea alimentelor. Curaţirea veselei si indepartarea reziduurilor alimentare. intretinerea saloanelor si curaţirea spatiilor destinate pentru diagnostic si tratament
Cap.2.1.Patul bolnavului. Pregatirea si schimbarea patului.Dezbracarea si imbracarea bolnavilor. Asigurarea igienei corporale a bolnavului.
2. Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, Dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
3. Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale
4. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

     V) Pentru postul de asistent social (SS):
1.Bocancea si Cristian Neamtu – Elemente de asistenta sociala – Editura Poliron Iasi 1999
2. Manoiu F., Epureanu V. – Asistenta sociala in Romania, Ed. All Bucuresti, 1996
3.Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala
4. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
5. HGR 886/2000 pentru aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice
6.Ordinul secretariatului de Stat pentru handicapati nr. 90/2202 pentru aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti
7. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
8. Ordinul MSF nr. 725/12709 din 01.10.2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
9. Ordinul MSF nr. 794/380 din 07.10.2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si a adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
10. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
11. Legea nr. 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social

    VI) Pentru posturile de tehnician de radiologie si imagistica licentiat (inclusiv debutant):
1. Tehnica radiologica –M. Lungeanu, Editura medicala Bucuresti, 1988,
2. NSR 11 – Norme de securitate Radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, CNCAN Bucuresti – 2003
3. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei de Romania – 2005
4. Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale

    VII) Pentru postul de muncitor I electrician:
1. Notiuni generale de electrotehnica- Manual de fizica, cls. IX-XII
2. Agenda electricianului
3. Indicativ I 7-2002
4. Normativ I 20-2000
5..Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, Ed. 2000

    VIII) Pentru postul de spalatoreasa:
1. Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale:
Capitolele:definitii, sortarea lenjeriei,cantarirea lenjeriei,procesul de spalare,stoarcerea lenjeriei,uscarea lenjeriei,calcarea lenjeriei,depozitarea si transportul lenjeriei curate, responsabilitati ale personalului incadrat in serviciul de spalatorie
2. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare (anexa IV, Cap. I)
3. Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, Dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (Cap. I, II, III si IV)
4. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale (Cap. II, III, IV, V, VI si VII)

    IX) Pentru posturile de kinetoterapeut debutant:
1. Recuperare kinetica in reumatologie – dr. Gheorghe Moraru, lector univ. Vasile Pancotau
2. Kinetoterapie in recupararea functional posttraumatica a aparatului locomotor – lector univ. Pasztai Zoltan
3. Principii kinetoterapeutice in bolile neurologice – Marius Margarit, Felicia Margarit
4. Kinetoterapie in afectiunile cardiovasculare – as. univ. Izabela Lozinca, prep. Univ. Gina Heredea
5. Elemente de patologie a aparatului respirator si recuperator prin kinetoterapie – as. Univ. Izabela Lozinca

     X) Pentru postul de asistent farmacie debutant:
1. Farmacodinamie si tehnica farmaceutica-Ed. Didactica si pedagocica Bucuresti, 1981, Maria Ciorapciu, Zenaida Bezdadea, Sanda Voiculescu
2. Farmacologie –Valentin Stroescu, Editia a V-a revizuita si adaugita, ed. All Bucuresti, 2002
3. Tehnologie farmaceutica, Ed. Carol Davila, Bucuresti 2005, Dumitru Lupuleasa, Cornelia Fica, Sipos Emese
4.  Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare (anexa IV, Cap. I)
5. Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, Dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (Cap. I, II, III si IV)
6. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale (Cap. II, III, IV, V, VI si VII)
7. Ordonanţa de urgenţa nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si asistentilor Medicali din Romania

    Dosarele de concurs se pot depune pana la data de 27.06.2016 ora 16 pentru posturile vacante, respectiv 17.06.2016 ora 15 pentru posturile temporar vacante.
 
    Datele de desfasurare a probelor de concurs sunt urmatoarele:
-    proba scrisa: in data de 05.07.2016, ora 10(zece)
-    proba de cunostinte operare calculator (in cazul asistentelor medicale): in data de 05.07.2016, ora 13
-    proba de interviu: in data de 11.07.2016, ora 10

Rezultatul pentru proba scrisa si proba de cunostinte operare calculator se afiseaza la sediul unitatii la data de 06.07.2016, ora 16.
Rezultatul pentru proba de interviu se afiseaza la sediul unitatii la data de 12.07.2016 ora 12.
Contestatiile se pot depune la sediul unitatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la fiecare proba (respectiv 07.07.2016 ora 12 pentru proba scrisa si 13.07.2016 ora 12 pentru proba de interviu), fiind solutionate in ziua depunerii contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii in data de 14.07.2016, ora 12.                                     C O N D U C E R E A                                                                     [inapoi]
• 28-03-2018
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal dr. Pop Mircea Marghita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica i [...]
• 28-03-2018
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante si temporar vacante: I.Pe perioada nedet [...]
• 06-10-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie vacant: - 1 post asistent debutant (PL) specialitate [...]
• 15-09-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie temporar vacant: - 1 post brancardier – Deserevire ge [...]
[Mai multe...]
Pt. Programari
 
AMBULATORIU
0259-326475
INTERIOR 143
BIROU INFORMATII

TEL :
0259-362309
0259-362475
0359-439990
0359-439991
0359-439992
0359-439993
FAX:
0259-362595
E-MAIL :
mail@spitalulmarghita.ro
spitalulmarghita@yahoo.com


Dr. Pop Mircea sanatate tratament